प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेंतर्गत अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम परत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

13
0
Share:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेंतर्गत अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम परत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

पालघर दि.२१ :- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM KISAN) योजने अंतर्गत लाभ घेतलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १७७३ अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ४६१७ हप्ते जमा झाल्याने रक्कम रुपये ९२३४०००/-( अक्षरी ब्याण्णव लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) शासनास परत करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार २३९ शेतकऱ्यांनी ११३१ हप्त्यापोटी रक्कम रुपये २२६६०००/-(अक्षरी बावीस लाख सहासष्ट हजार रुपये मात्र) शासनास परत केलेले आहेत.

तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM KISAN) योजने अंतर्गत लाभ घेतलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १४६३ आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६९२६ हप्ते जमा झाल्याने रक्कम रुपये १३८५२०००/- ( अक्षरी एक कोटी अडोतीस लाख बावन्न हजार रुपये मात्र) शासनास परत करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार १८७ शेतकऱ्यांनी ९०४ हप्त्यापोटी रक्कम रुपये १७९६०००/-(अक्षरी सतरा लाख शहाण्णव हजार रुपये मात्र) शासनास परत केलेले आहेत.

त्याचप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM KISAN) योजने अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील ५५०१ लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी (Physical Verification) करण्याचे निर्देश शासनाने दिल्याने २०४९ लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी (Physical Verification) पूर्ण झालेली असून उर्वरीत ३४५२ लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी (Physical Verification ) तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार गटविकास अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी पालघर यांनी दिले आहेत.

Share: