अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे सरकार कडून सादर होणारे 6 अध्यादेश व 13 विधेयक कोणती?

18
0
Share:

मुंबई:राज्याच्या विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या पटलावर एकूण 6 अध्यादेश ठेवण्यात येतील. तसेच 13 विधेयके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत (List of Ordinances and bills by Thackeray Government). हे अध्यादेश आणि विधेयके कोणती याविषयी बरिच उत्सुकता आहे. यामध्ये सरपंच निवड, नगराध्यक्ष निवड यांच्यापासून अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.

सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश

1) नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

2) बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळणे – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

3) कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करणे – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

4) नगरध्याक्षाची निवड पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद – सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.4 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग)

5) केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे – सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग

6) सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.6 महाराष्ट्र आकस्मिक निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग)

प्रस्तावित विधेयके

1) सरपंचाची निवडणुक पुर्वीप्रमाणे सदस्यांमधुन करणे – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (ग्राम विकास विभाग)

2) नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020(नगर विकास विभाग), (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक १ चे रूपांतर)

3) बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक २ चे रूपांतर)

4) कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ३ चे रूपांतर)

5) नगरध्याक्षाची निवड, पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (नगर विकास विभाग), (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ४ चे रूपांतर)

6) केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे – सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ५ चे रूपांतर)

7) महाराष्ट्र विनियोजन (अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

8) महाराष्ट्र विनियोजन (व्दितीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

9) महाराष्ट्र विनियोजन (तृतीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

10) महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

11) महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

12) अन्न सुरक्षा व मानके (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2020.

13) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

 

Share: